Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wągrowcu

ul. Krótka 4 c, 62-100 Wągrowiec

 

Informacja dotycząca danych osobowych (RODO)

INFORMACJA DOTYCZĄCA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r. – ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej „Rozporządzeniem”)

informujemy, że

w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na potrzeby postępowań administracyjnych oraz innych czynności podejmowanych przez tutejszy Ośrodek:

 1. Administratorem danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wągrowcu, ul. Krótka 4c, 62-100 Wągrowiec, REGON: 004612088, tel.: 672620885, e-mail: mops@mops.wagrowiec.eu;
 2. Inspektorem ochrony danych jest Pan Krzysztof Pukaczewski, MOPS w Wągrowcu, ul. Krótka 4c, 62-100 Wągrowiec, e-mail: iod@mops.wagrowiec.eu ;
 3. Dane są przetwarzane stosownie do art. 6 ust. 1 lit. c i e oraz art. 9 ust. 2 lit. b i g Rozporządzenia, ponieważ jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze lub jest to niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi – na podstawie obowiązujących przepisów prawa (odpowiednie akty prawne prawne są wskazywane w decyzjach i innych pismach);
 4. Odbiorcami danych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty, które przetwarzają dane na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych;
 5. Dane mogą być przechowywane przez okres niezbędny do realizacji zadań i obowiązków, o których mowa w punkcie 3, w tym obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa;
 6. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do żądania od administratora dostępu do tych danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – na zasadach określonych w art. 15-22 Rozporządzenia, o ile jest to zgodne z przepisami prawa, na podstawie których odbywa się przetwarzanie danych, a także z zasadami archiwizacji oraz zasadami wynikającymi z Kodeksu postępowania administracyjnego;
 7. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Konsekwencją niepodania danych może być pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia, wstrzymanie wypłat świadczeń lub nieudzielenie pomocy, a w przypadku dłużników alimentacyjnych – uznanie za uchylającego się od zobowiązań;
 9. Dane mogą być pozyskiwane drogą elektroniczną lub pisemnie, za pośrednictwem ministra właściwego do spraw rodziny lub bezpośrednio, odpowiednio od organów podatkowych, organów egzekucyjnych, ministra właściwego do spraw finansów publicznych, organów emerytalno-rentowych, z rejestrów publicznych, w tym z rejestru PESEL, z systemu informacji oświatowej, z Centralnego Wykazu Ubezpieczonych. Dane mogą być pozyskiwane również od innych uczestników postępowań administracyjnych, wierzycieli i dłużników alimentacyjnych, pracodawców oraz od innych instytucji publicznych i organizacji pozarządowych obowiązanych do udzielania informacji na podstawie przepisów prawa;
 10. Dane nie są poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji i profilowaniu;
 11. Aktualna wersja niniejszej informacji będzie zamieszczana na tablicy ogłoszeń w siedzibie Ośrodka oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Ośrodka: www.mopswagrowiec.naszbip.pl .

 

Załączniki:

informacja RODO

Utworzono dnia 18.06.2019, 08:56

Informacje

Liczba wyświetleń: 256
Utworzono dnia: 24.05.2018

Historia publikacji

 • 18.06.2019 08:56, Administrator
  Dodanie załącznika: informacja RODO
 • 18.06.2019 08:55, Administrator
  Usunięcie załącznika: informacja RODO
 • 18.06.2019 08:54, Administrator
  Edycja strony: Informacja dotycząca danych osobowych (RODO)